บทนำสู่วิชาชีพเภสัชกรรม ปรัชญา พัฒนาการ จรรยาบรรณและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
การศึกษาเภสัชศาสตร์ บทบาทของเภสัชกรในระบบสุขภาพและระบบยา องค์กรวิชาชีพและสาขาวิชาชีพเภสัชกรรม
ทักษะเบื้องต้นของการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร
Pharmacy orientation: philosophy, development, and ethics of pharmacy profession, pharmacy
education, roles of the pharmacists in health and drug systems, organizations of pharmacy profession,
basic leadership skills, team working, communication skills.